ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך, הוא כלי לתכנון עתידי, שבמסגרתו מחליט אדם מראש, מי ינהל בעבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן.

ייפוי כוח מתמשך, הוא מסמך משפטי הנערך ע”י עוה”ד במשרדנו ועליו חותם אדם בגיר וכשיר, בו הוא קובע כיצד ועל ידי מי ינוהלו ענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לדאוג להם בעצמו עקב מוגבלות.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) או בענייני רכוש, או שניהם, והוא מוגבל רק לעניינים שצויינו בו במפורש, לפי בחירת הממנה.

מטרת ייפוי הכוח המתמשך, היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בענייניו בידי אדם אחד או יותר, שהוא סומך עליהם.

ייפוי כוח מתמשך, בשונה מאפוטרופסות, הוא הליך שבו לא מעורב בית משפט (אלא רק לגבי פעולות מסויימות, לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף), והוא יכול להחליף מינוי אפוטרופוס במצב של אי כשירות.

תהליך מתן ייפוי כוח מתמשך, כרוך במספר פגישות עם עורכי הדין במשרדנו, המוסמכים לכך, במסגרתן יברר עורך הדין את צרכי הלקוח, האינטרסים שעליהם הוא מבקש להגן, דרכי ניהול ענייניו בהן הוא חפץ, העלאת הדברים על הכתב במסגרת טפסי ייפוי הכוח המתמשך, חתימתם ע”י הממנה ומיופה הכוח, אישורו של עורך הדין והעברתו לאחר השלמת עריכתו לאפוטרופוס הכללי לשם רישומו.

עורכי הדין במשרדנו, הינם בין עורכי הדין הראשונים בארץ אשר הוסמכו לערוך ולחתום על ייפוי כוח מתמשך ע”פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.